Prawo Cywilne

w adwokat Poznań

Sprawiedliwe rozstrzygnięcie

Za dział prawa cywilnego w naszej kancelarii odpowiada adwokat Justyna Plewińska.

Usługi z zakresu prawa cywilnego – to m.in.:

 

 

Windykacja wierzytelności

 

Doradzimy: jak ściągnąć dług? jak bronić się przed egzekucją?

Prowadzimy sprawy związane z dochodzeniem roszczeń wynikających ze stosunków

cywilnoprawnych zarówno z tytułu niewywiązania się z umów jak i z tytułu czynów

niedozwolonych. Kancelaria Adwokacka – mimo, iż nasze usługi najłatwiej odnaleźć pod

opisem Adwokat Poznań – oferuje swoją pomoc na terenie całego kraju, mimo, iż siedziba

Kancelarii znajduje się w mieście Poznań, np. w zakresie:

 • wezwania do zapłaty, propozycje ugody;

 • polubowne dochodzenie wierzytelności przed skierowaniem sprawy na drogę sądową;

 • postępowanie sądowe o zapłatę – prowadzenie całości sprawy;

 • skierowanie sprawy do egzekucji (do komornika),

 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym;

 • skarga na czynność komornika;

 • powództwa przeciwegzekucyjne;

 

Umowy cywilnoprawne

 

Częstotliwość próśb o zaopiniowanie umowy zwiększa się z każdym rokiem. Wynika

to z coraz większej świadomości prawnej obywateli i potrzeby zabezpieczenia swoich

interesów. Zjawisko to należy ocenić oczywiście pozytywnie – przy czym istotne jest, aby po

wpisaniu w wyszukiwarce prostego hasła Adwokat Poznań, znaleźć prawnika, który

faktycznie zajmuje się świadczeniem tego rodzaju usług, który potrafi zastosować

odpowiednie klauzule umowne zabezpieczające interesy Klienta. Proponujemy:

 • opiniowanie umów pod względem zgodności z prawem,

 • klauzule i rozwiązania zabezpieczające interesy Klienta ;

 • negocjowanie i sporządzanie umów;

 • umowy sprzedaży (w tym rękojmia, gwarancja), umowy deweloperskie, umowy o dzieło,

 • umowy zlecenia, umowy kredytu, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy najmu, dzierżawy, o roboty budowlane itd.;

 • umowy dotyczące wykorzystania wizerunku – ochrona dóbr osobistych.

 • umowy o współpracy i inne umowy nienazwane,

 • reprezentacja w postępowaniach ugodowych i sądowych w w/w sprawach.

 

Sprawy dotyczące własności ruchomości i nieruchomości

 

Jednymi z najbardziej spędzających sen z powiek są sprawy dotyczące własności

rzeczy. Jest tak dlatego, że dotyczą one przeważnie majątku, na który bardzo ciężko

pracowano, nawet przez całe życie. Dobry Adwokat zna zasady rządzące prawem

rzeczowym (tak nazywamy tę dziedzinę prawa) – są podstawą wiedzy prawniczej.

Prowadzimy:

 • sprawy o ochronę własności i ograniczonych praw rzeczowych,

 • eksmisja,

 • sprawy o zasiedzenie,

 • zniesienie współwłasności,

 • rozgraniczenie nieruchomości,

 • sprawy wieczystoksięgowe,

 • sprawy dotyczące służebności, służebności przesyłu.

 

Kancelaria Adwokacka Plewińscy - udzielamy pomocy prawnej nie tylko na terenie

Poznania – choć najczęściej kontakt do nas Klienci uzyskują od znajomych po haśle

Adwokat Poznań - ale również na terenie całej Polski. Zapewniamy pomoc specjalistów

prawników w postępowaniach ugodowych i w postępowaniach sądowych.

 

 

Prawo gospodarcze

 

Pomoc naszej kancelarii w zakresie prawa gospodarczego:

 • obsługa prawna przedsiębiorców łącznie z reprezentacją przed sądem,

 • rejestracja (tworzenie) spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna);

 • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących transakcji;

 • zmiany w zakresie składu osobowego organów (zarząd, rada nadzorcza itd.) oraz wysokości kapitału zakładowego lub akcyjnego;

 • przygotowywanie projektów dokumentów,

 • obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy;

 • uzyskiwanie zezwoleń i koncesji;

 • i inne.

 
Translation Services USA