Prawo nieruchomości 

Adwokat Poznań

Adwokat Poznań prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości w Adwokat Poznań:

 

  1. Umowy dotyczące nieruchomości.

  2. Zasiedzenie nieruchomości.

  3. Zniesienie współwłasności nieruchomości.

  4. Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

  5. Rozgraniczenie nieruchomości.

  6. Zapłata zaległego czynszu najmu i odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, eksmisja.

Umowy dotyczące nieruchomości


Pomoc prawna, którą zapewniamy przy umowach dotyczących nieruchomości dotyczy najczęściej przygotowania i opiniowania przedwstępnych umów sprzedaży, ostatecznych umów sprzedaży, umów deweloperskich. Zaznaczenia wymaga, iż nawet jeśli konkretna umowa ma być zawarta u notariusza, to zalecamy uprzednie skonsultowanie jej treści u adwokata (zazwyczaj notariusze nie czynią problemów z udostępnieniem stronie takiego projektu aktu notarialnego).


Równie liczne zapytania dotyczą pomocy prawnej przy sporządzeniu czy zaopiniowaniu umowy najmu zarówno lokali mieszkaniowych (w tym najem okazjonalny) jak i komercyjnych (np. najem okazjonalny), darowizny, dożywocia, służebności.


Podkreślamy, iż wsparcie dla Klientów zapewniamy nie tylko na etapie przygotowania i opiniowania umów, ale również poprzez swoją obecność przy stronie aktu przy jego podpisywaniu. Możliwe jest również podpisanie aktu notarialnego przez adwokata w imieniu i na rzecz Klienta, jeśli nie ma on możliwości lub nie chce uczestniczyć w czynności podpisania aktu notarialnego.


Adwokat Poznań – obszar świadczenia powyższych usług


Opisane powyżej usługi świadczymy w szczególności w Poznaniu, ale również na życzenie Klienta w innych miejscowościach – na terenie całego kraju. Co więcej, czynności które nie wymagają osobistego bezpośredniego udziału, mogą zostać przez nas wykonane również na odległość, za pomocą np. e-mail, skype i innych środków łączności na odległość.

Zasiedzenie nieruchomości – adwokat Poznań


To szczególny sposób nabycia własności nieruchomości, któremu poświęcimy osobny specjalny wpis na naszym blogu. Zaznaczenia natomiast wymaga, iż sprawy o zasiedzenie potrafią trwać latami, z uwagi na konieczność przeprowadzenia skomplikowanego postępowania dowodowego, ale są też takie w których udaje się zakończyć sprawę nawet na pierwszej wyznaczonej rozprawie (istotnym jest skompletowanie obszernej dokumentacji
przed wniesieniem wniosku o stwierdzenie zasiedzenia).

 

Adwokat Poznań – obszar świadczenia powyższych usług

 

Opisane powyżej usługi świadczymy w szczególności w Poznaniu, ale również na życzenie Klienta w innych miejscowościach – na terenie całego kraju. Co więcej, czynności które nie wymagają osobistego bezpośredniego udziału, mogą zostać przez nas wykonane również na odległość, za pomocą np. e-mail, skype i innych środków łączności na odległość.

 

 

Zniesienie współwłasności nieruchomości – adwokat Poznań - dotyczy także: podział majątku po rozwodzie, dział spadku

Współwłaścicielami nieruchomości możemy się stać albo z własnej woli (np. kupując na zasadzie współwłasności nieruchomość) albo niezależnie od naszej woli (np. w drodze dziedziczenia czy darowizny). Częstokroć dłuższe funkcjonowanie jako współwłaściciele nieruchomości nie zdaje egzaminu – pojawiają się konflikty np. co do przeznaczenia nieruchomości, co do sposobu zarządzania nią. Wówczas istnieje możliwość zniesienia współwłasności. Prawo do żądania zniesienia współwłasności nie ulega przedawnieniu i gdy pojawiają się problemy to warto z niego skorzystać.

 

Zniesienie współwłasności nieruchomości może nastąpić:

  • na zasadzie porozumienia między współwłaścicielami – wówczas konieczne jest przygotowanie umowy (umowa ostateczna musi mieć formę aktu notarialnego),

  • poprzez sprzedaż nieruchomości i podział ceny między współwłaścicieli,

  • na drodze postępowania sądowego.

We wszystkich powyższych czynnościach mogą Państwo korzystać z pomocy adwokata, w szczególności gdy ze względu na duże natężenie emocji towarzyszących takim sprawom, nie chcą Państwo uczestniczyć w tych czynnościach osobiście.

 

Adwokat Poznań – obszar świadczenia powyższych usług

 

Opisane powyżej usługi świadczymy w szczególności w Poznaniu, ale również na życzenie Klienta w innych miejscowościach – na terenie całego kraju. Co więcej, czynności które nie wymagają osobistego bezpośredniego udziału, mogą zostać przez nas wykonane również na odległość, za pomocą np. e-mail, skype i innych środków łączności na odległość.

 

 

Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

i postępowania wieczystoksięgowe – Adwokat Poznań


Jeśli Twoje prawo nie jest wpisane do księgi wieczystej nieruchomości lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, możesz żądać usunięcia tej niezgodności. Błędy w księgach wieczystych w większości przypadków udaje się w bardzo szybki i prosty sposób sprostować, ale zdarzają się takie nieprawidłowości, które wymagają wszczęcia skomplikowanego postępowania. W związku z powyższym zapewniamy usługi prawne mające na celu doprowadzenie do tego, aby treść księgi wieczystej odzwierciedlała stan rzeczywisty i pozostawała w zgodzie z wszelkimi aktualnymi danymi.

 

Adwokat Poznań – obszar świadczenia powyższych usług

Opisane powyżej usługi świadczymy w szczególności w Poznaniu, ale również na życzenie Klienta w innych miejscowościach – na terenie całego kraju. Co więcej, czynności które nie wymagają osobistego bezpośredniego udziału, mogą zostać przez nas wykonane również na odległość, za pomocą np. e-mail, skype i innych środków łączności na odległość.
 

 

Rozgraniczenie nieruchomości – Adwokat Poznań

Granica działki jest częstym powodem konfliktów między sąsiadami a rozgraniczenie jest tą instytucją, która pozwala na ustalenie przebiegu tej granicy. Wniosek o rozgraniczenie kieruje się do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wydawane jest postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego a następnie wyznaczany jest geodeta, który przeprowadzi czynności rozgraniczeniowe. Gdy zgromadzony materiał dowodowy ani oświadczenia stron nie dają podstawy do wydania decyzji o rozgraniczeniu, to postępowanie takie podlega umorzeniu. Postępowanie przekazywane jest do rozpoznania sądowi powszechnemu. Również strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać przekazania sprawy do rozpoznania sądowi
powszechnemu. 

We wszystkich czynnościach związanych z rozgraniczeniem jesteśmy w stanie zapewnić Państwu obsługę prawną, zwłaszcza na etapie postępowania sądowego, gdzie istnieje sformalizowany sposób działania i każda czynność, każde stanowisko strony wywiera określony skutek

Adwokat Poznań – obszar świadczenia powyższych usług

Opisane powyżej usługi świadczymy w szczególności w Poznaniu, ale również na życzenie Klienta w innych miejscowościach – na terenie całego kraju. Co więcej, czynności które nie wymagają osobistego bezpośredniego udziału, mogą zostać przez nas wykonane również na odległość, za pomocą np. e-mail, skype i innych środków łączności na odległość.

Zapłata zaległego czynszu najmu i odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, eksmisja – Adwokat Poznań


Jeśli lokator nie płaci Ci czynszu możesz się domagać zapłaty już po upływie pierwszego okresu rozliczeniowego (najczęściej jest to miesiąc). Co należy zrobić?

 

W pierwszej kolejności musisz wezwać lokatora do zapłaty czynszu najmu – w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i innymi uzgodnionymi z lokatorem sposobami porozumiewania się. Ważne jest to, że za zaległy czynsz oprócz najemcy głównego odpowiadają także wszystkie pełnoletnie osoby stale z najemcą zamieszkujące – oznacza to, że również do nich możesz skierować takie wezwania (jeśli jest to małżeństwo
zawsze kieruj wezwania do obojga małżonków).

 

Dopiero kolejnym krokiem – w przypadku braku zapłaty – jest możliwość wystąpienia na drogę postępowania sądowego. Oczywiście dalszy brak płatności za czynsz daje prawo do wypowiedzenia umowy najmu a następnie do wytoczenia powództwa o eksmisję takiego lokatora.

Pamiętaj! Przed zawarciem umowy najmu skonsultuj się z adwokatem.

Najważniejsze jest zawrzeć taką umowę najmu – o takiej treści, która pozwoli Ci w sposób jak najszybszy odzyskać zaległe płatności i sam lokalSkontaktuj się z nami choćby drogą e-mail a zaopiniujemy Twoją umowę najmu!

Adwokat Poznań – obszar świadczenia powyższych usług

 

Opisane powyżej usługi świadczymy w szczególności w Poznaniu, ale również na życzenie Klienta w innych miejscowościach – na terenie całego kraju. Co więcej, czynności które nie wymagają osobistego bezpośredniego udziału, mogą zostać przez nas wykonane również na odległość, za pomocą np. e-mail, skype i innych środków łączności na odległość.

 
Translation Services USA